Misja i wizja ochronki

Najwyższym celem wychowania jest:
aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.
(bł. Edmund Bojanowski)
„Zgodnie z zamiarem bł. Edmund Bojanowskiego realizacja tak pojętego celu w procesie wychowania małego dziecka przyczynia się do ochrony wartości i godności jego osoby poprzez odkrywanie i rozwijanie jego darów nadprzyrodzonych i naturalnych w odniesieniu do rzeczywistości w jakiej żyje i do jakiej zmierza” . Istotą wizji i misji przedszkola jest chrześcijański system wartości przekazywany w procesie integralnego wychowania we współpracy z rodziną i innymi instytucjami.

Wizja ochronki

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

Misja ochronki:

  • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu
  • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności
  • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych
  • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania
  • Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami